שירים

ממרחק

זה נוגע כל פעם בדיוק במקום
המקום שרציתי לשכוח
זה פוגע הפעם בדיוק של אטום
מאיים ומאלצני לברוח
אל מקום חרטה
שם נפשי האוהבת
מבכה,מדממת

תגובות