שירים

R 1 @ last

 

  נרגשים נפעמיםf& π

הלילה יאחדו

אותיות מספרים

סודות בריאה בחיבור נגיעה

לרגע יהיו 1 מושלם

  התאחדו הושלמוf& π

דופק אחד הלילה פעם

נשימות כבדות משלימות זו את זו

fו-π   אחת M C2

זה מושלם

 

  מנביטיםfאת  πפרצי

חיים מבקשים

 

ומשמאל לימין משוואת החיים

π  &   f     R    1    @     last
 
Phi

תגובות