שירים

"הרי זו דרך החיצונין"

 

כתובה.

 

אטום במדי-שריון

דקדוקך

לב מתכת חוקיך

דוחה שאלות וספקות

חוגך ליחידי סגולה

אתה האמת -

אתה

עוצר אותי בפתח ביתך –

קניינך.

אין כניסה לפילגשי אמונה

כופה הר הרהוריי כגיגית למולי -

נענה את דעתי,

 כמיהתי

 

אסורה  - כופרת

 

 

פורשת, בורחת בבכי

ליבי זועק לכל הרוחות -

קנאתך - מטפורה

לחוסר תשובה .

 

ולי,

גם לי

יש

כתובה.

 

 

תלמוד ירושלמי, סדר מועד, מסכת מגילה

דף לב, ב פרק ד הלכה ט משנה 

 

תגובות