שירים

אָני נוֹסֶע לְאָן


נוֹסֶע לְתֵל אָביב, בָּאוֹטוֹ הָיָשַן.

מֵגְיע לְיָפו,וְצוֹעֵד לי לְאָט

הִנֵה שׁישׁי בָּעֶרֵב, כּוֹלָם בָּאים,

מְנָגנים בָּגיטָרַה, שׁירים שֵל נוֹסטָלגָיה.


כּבָר תְחילָת שָׁבוע וְכּוֹלָם כּבָר עָיְיפים.

לְאָן כּוֹלָם מְמָהַרים, בָסַך הָכּל עָבודַה.

תְכֵף אְמצָע הָשָׁבוֹע, וְאָני כָּבַר לא פּה.

נוֹסֶע רָחוֹק, לִרקוֹד עָל דְיוֹנָה.


עוֹמֶד בְאֶמצָע הָרחוֹב, מוֹציא אֵת הָגיטָרַה.

מָתחיל לְנָגֶן עָל הָסַפְסָל, מִתְלָוֵוה הָחַלילָן.

וְהִנֵה הִנֵה, מָתחיל לו שיׁר.

שָׂם אֵת הָכּובָע עָל הָמִדְרָכַה


עוֹד יוֹם עוֹבֵר לוֹ, וְהָשֶׁמֵשׁ כּבָר שׁוֹקָעַת

אָת נוֹסָעַת לְחֵיפָה, וְאָני נוֹסֶע לְיָפוֹ

שׁישׁי ניסָע לְתֵל אָביב, בָּאוֹטוֹ הָיַשָן

נֶשֵב כּל הָחַבֵרים, נְנָגֶן גיטָרַה
 
 
© כל הזכויות שמורות

תגובות